Zabezpieczenie alimentów - na czym polega? Jak złożyć wniosek?

Otwarty dostęp

Sprawy związane z ustalaniem alimentów mogą przeciągać się przez długie okresy, obejmując niekiedy nawet lata, co wynika zarówno z ich złożoności, jak i nadmiernego obciążenia sądów licznymi procedurami. Taka sytuacja niewątpliwie może stawiać osobę uprawnioną do alimentów w trudnym położeniu finansowym. W celu zapobieżenia temu problemowi, przewidziano możliwość składania przez te osoby wniosków o zabezpieczenie alimentów.

Czym jest zabezpieczenie alimentów?

W toku procedury sądowej w sprawie rozwodu lub alimentów, zabezpieczenie należności alimentacyjnych na czas trwania rozprawy odgrywa kluczową rolę. Jest to mechanizm zapewniający, że osoba zobowiązana do świadczeń alimentacyjnych nie uniknie swoich finansowych zobowiązań w trakcie postępowania. Istotność tego zabezpieczenia staje się szczególnie widoczna w przypadkach, gdy dłużnik alimentacyjny unika płatności lub istnieje ryzyko, że może opuścić kraj w celu uniknięcia swoich zobowiązań. Najczęściej wniosek o zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych składany jest równocześnie z pozwem o alimenty lub z pozwem o rozwód.

Podstawą żądania udzielenia zabezpieczenia jest wykazanie istnienia roszczenia. Jakie są kryteria uprawdopodobnienia? To nic innego jak zestawienie dowodów, które przemawiają za potrzebą zabezpieczenia praw osób uprawnionych. Wobec wymogów formalnych, jakie stawia się przed tego typu wnioskami, konieczne jest solidne udokumentowanie potrzeby zaspokojenia roszczenia. 

Jakie elementy powinien zawierać wniosek o zabezpieczenie roszczenia?

Pozew o alimenty z żądaniem zabezpieczenia oraz odrębny wniosek o zabezpieczenie alimentacyjne muszą szczegółowo opisać podstawowe potrzeby życiowe osoby uprawnionej. Jakie potrzeby należy uwzględnić? Obejmują one wyżywienie, ubranie, koszty utrzymania mieszkania i mediów, opiekę zdrowotną, edukację oraz wszelkie inne indywidualne potrzeby danej osoby.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentacyjnego powinien jasno określić osobę uprawnioną do alimentów, jak również osobę zobowiązaną do świadczenia. Należy również podać kwotę zabezpieczenia. Istotnym elementem będzie potwierdzenie potrzeb osoby uprawnionej oraz uzasadnienie wniosku, uwzględniające zarówno potrzeby tej osoby, jak i dochody osoby zobowiązanej. Ostatecznym punktem takiego wniosku będzie wyznaczenie sposobu zabezpieczenia świadczenia, na przykład regularnych wpłat na konto, potrącenie części wynagrodzenia. 

Co powinno zawierać uzasadnienie wniosku o zabezpieczenie?

Dowodzenie potrzeb osoby uprawnionej stanowi kluczowy element. Jakie dokumenty mogą to potwierdzić? Istotne będą dokumenty informujące o sytuacji finansowej osoby uprawnionej, takie jak zaświadczenia o zarobkach czy wyciągi bankowe. Równie istotne będzie udokumentowanie kosztów utrzymania, zwłaszcza w przypadku małoletnich dzieci. Wartościowe mogą okazać się wszelkie rachunki, np. za odzież, leki czy opłaty związane z mieszkanie.

Warto włączyć do takiego zestawu dokumenty potwierdzające brak dotychczasowych płatności alimentacyjnych, a także zeznania świadków. Często zdarza się, że dziecko wymaga kosztownych terapii lub regularnego leczenia, więc dokumentacja potwierdzająca tę potrzebę jest niezwykle istotna.

Skompletowanie takiego zestawu dokumentów może być wyzwaniem, dlatego też pomoc doświadczonego adwokata może być tutaj cennym wsparciem.

Gdzie złożyć wniosek o zabezpieczenie?

Wniosek o zabezpieczenie alimentów należy złożyć we właściwym sądzie rejonowym. Zazwyczaj jest to sąd, który będzie rozpatrywał sprawę o alimenty w pierwszej instancji lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. Wniosek można złożyć osobiście w biurze podawczym lub za pośrednictwem poczty.

Według wytycznych, wniosek powinien być rozpatrzony w terminie tygodnia, który jest terminem instrukcyjnym, lecz w praktyce ten proces często się wydłuża, bowiem przekroczenie terminu tygodniowe nie wywołuje żadnych ujemnych skutków procesowych.  Z uwagi na potrzeby osoby uprawnionej zaleca się, aby nie zwlekać ze złożeniem wniosku. Oczywiście, główne postępowanie alimentacyjne zawsze będzie trwało znacznie dłużej. Po złożeniu wniosku i przeprowadzeniu niezbędnych procedur, sąd wydaje postanowienie, które zaopatruje w klauzulę wykonalności. Po otrzymaniu takiego postanowienia z klauzulą  możliwe jest wszczęcie egzekucji alimentów.

Ile kosztuje wniosek o zabezpieczenie?

W przypadku roszczeń alimentacyjnych wniosek o zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych jest całkowicie wolny od opłat sądowych, co oznacza, że jest całkowicie darmowy.

Zabezpieczenie alimentów a rygor natychmiastowej wykonalności 

Wydanie postanowienia przez sąd o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego w określonej wysokości nie zawsze skutkuje natychmiastowym wywiązaniem się przez zobowiązanego z jego płatności. Często konieczne staje się zastosowanie przymusowych środków egzekucyjnych. Podobnie jak w przypadku zwykłych alimentów ustalonych wyrokiem sądowym, jeśli dłużnik alimentacyjny nie wykazuje chęci do ich uregulowania, możliwe jest wystąpienie z wnioskiem o egzekucję tych należności do właściwego komornika, korzystając z prawomocnego postanowienia. Niemniej jednak, aby tak postąpić, konieczne jest wcześniejsze uzyskanie klauzuli wykonalności poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do sądu, który wydał postanowienie o zabezpieczeniu alimentów.

W przypadku zabezpieczenia alimentów obowiązuje odmienny reżim prawny. Ze względu na potrzebę szybkiej pomocy dla uprawnionych do alimentów, umożliwiającej jak najszybsze uzyskanie środków niezbędnych do codziennego życia od osoby zobowiązanej do ich zapewnienia, ustawodawca przewidział, że postanowienie o udzieleniu takiego zabezpieczenia ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Rygor natychmiastowej wykonalności zabezpieczenia alimentów oznacza, że postanowienie o jego udzieleniu staje się wykonalne od chwili jego wydania, nie oczekując na jego uprawomocnienie. Nawet w przypadku złożenia zażalenia przez stronę przeciwną, nie hamuje to procesu egzekucji naszych należności. W praktyce oznacza to, że już tego samego dnia, w którym sąd udzielił zabezpieczenia, możemy domagać się od osoby zobowiązanej do płacenia, aby uregulowała ustaloną kwotę, oczywiście jeśli postanowienie, w którym sąd udzielił zabezpieczenia zostało zaopatrzone w klauzulę wykonalności. Jeśli dłużnik alimentacyjny nie spełni tego wezwania, możemy natychmiast skorzystać z usług właściwego komornika i podjąć kroki egzekucyjne.

Wsparcie merytoryczne: Kancelaria Adwokacka Koschel – Sturzbecher

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI